ZnanyPrawnik.pl

ZnanyPrawnik.pl

Zawsze byłam osobą zdecydowaną i odpowiedzialną, i nie pozwalałam, aby moim życiem rządził przypadek. Zainteresowania ukształtowane we wczesnej młodości zaowocowały wyborem studiów humanistycznych. Po pięciu latach fascynującej przygody z językiem ojczystym otrzymałam tytuł magistra filologii  polskiej. Zawsze byłam pewna, że chcę pracować ze słowem. Te same cechy charakteru sprawiły, że podejmując decyzję o powiększeniu rodziny i stojąc przed wyborem lekarza, który poprowadzi moją ciążę, starałam się wybrać najlepszego specjalistę. Mieszkając w powiatowym mieście, miałam do dyspozycji kilku lekarzy. Skorzystałam z usług dwóch z nich, żaden jednak nie spełnił moich oczekiwań, a wręcz swoją niekompetencją i ignorującą postawą zniechęcił mnie do dalszego kontaktu. Po długich poszukiwaniach, zachęcona opiniami znajomych, dokonałam wyboru lekarza spoza mojego miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Ustawa o dopalaczach

a) powinna mieć charakter wiążący (nakłada określony obowiązek lub tworzy konkretne uprawnienie) b) powinna mieć charakter prawotwórczy (normatywny) (tworzy ogólny model postępowania w określonych sytuacjach) Uchwały spełniające te warunki powstają w stosunkowo niewielkiej liczbie we współczesnych organizacjach międzynarodowych. Np. w ONZ tylko Rada Bezpieczeństwa w formie decyzji przyjmuje uchwały prawnie wiążące (w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju, aktu agresji).

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Targi prawnicze

1.) powinien być rzeczywiście jednostronny, bez żadnych powiązań w o charakterze kontraktualnym (umownym)
2.) powinien być złożony przez uprawniony do tego organ
3.) powinien wyrażać rzeczywistą wolę (zamiar) związania się ustaleniami zawartymi w tym akcie
4.) takie zobowiązanie powinno mieć charakter bezwarunkowy i definitywny (ostateczny)
5.) powinien być złożony publicznie
6.) powinien zawierać oświadczenie woli wolne od wszelkich wad oświadczeń woli

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Pojęcie prawa międzynarodowego

Określenie to zostało wprowadzone w doktrynie przez prawnika McNell’a. Później proponowano zastąpić to określenie innymi terminami np. „słabe prawo” (weak law) czy „prawo niedoskonałe” (lex imperfectae) – normy niewiążące. Chodziło tu o problem aktów, które są przyjmowane w społeczności międzynarodowej i które często mają istotny wpływ na regulowanie stosunków pomiędzy państwami ale pozbawione są właściwie mocy prawnie wiążącej. Lista aktów zaliczanych do miękkiego prawa międzynarodowego nie jest listą zamkniętą, ustaloną jednoznacznie ale wydaje się że to określenie jest przydatne właśnie w określeniu do tych wielu aktów, które są przyjmowane przede wszystkim przez państwa i które trudno uznać za akty prawne w ścisłym znaczeniu (wiążące normy prawa). Do tej kategorii zalicza się dokumenty o charakterze politycznym przyjmowane przez państwa np.:

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Część wstępna

W ramach wstępu mogą pojawiać się różne elementy, przy czym wcześniej zawierane umowy międzynarodowe miały część wstępną na ogół bardziej rozbudowaną. W wielu dawnych umowach międzynarodowych wstęp rozpoczynał się od inwokacji (wezwanie Boga), która pozostała w niektórych umowach typu konkordatowego, na ogół pomijana w większości współczesnych traktatów. Kolejnym elementem także często pomijanym we współczesnych umowach międzynarodowych jest intytulacja czyli określenie stron umowy (nawet w umowach międzynarodowych wielostronnych wymieniano państwa uczestniczące w zawarciu umowy np.. Konwencja Haska z 1907 r., traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, Traktat z Maastricht).

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz